Dhammapada

雙品 (1 - 20)
YAMAKA VAGGA
不放逸品 (21 - 32)
APPAMADA VAGGA
心品 (33 - 43)
CITTA VAGGA
華品 (44 - 59)
PUPPHA VAGGA
愚品 (60 - 75)
BALA VAGGA
智者品 (76 - 89)
PANDITA VAGGA
阿羅漢品 (90 - 99)
ARAHANTA VAGGA
千品 (100 - 115)
SAHASSA VAGGA
惡品 (116 - 128)
PAPA VAGGA
刀杖品 (129 - 145)
DANDA VAGGA
老品 (146 - 156)
JARA VAGGA
自己品 (157 - 166)
ATTA VAGGA
世間品 (167 - 178)
LOKA VAGGA
佛陀品 (179 - 196)
BUDDHA VAGGA
樂品 (197 - 208)
SUKHA VAGGA
喜愛品 (209 - 220)
PIYA VAGGA
忿怒品 (221 - 234)
KODHA VAGGA
垢穢品 (235 - 255)
MALA VAGGA
法住品 (256 - 272)
DHAMMATTHA VAGGA
道品 (273 - 289)
MAGGA VAGGA
雜品 (290 - 305)
PAKINNAKA VAGGA
地獄品 (306 - 319)
NIRAYA VAGGA
象品 (320 - 333)
NAGA VAGGA
愛欲品 (334 - 359)
TANHA VAGGA
比丘品 (360 - 382)
BHIKKHU VAGGA
婆羅門品 (383 - 423)
BRAHMANA VAGGA