Dhammapada

Syair Berpasangan (1 - 20)
YAMAKA VAGGA
Kewaspadaan (21 - 32)
APPAMADA VAGGA
Pikiran (33 - 43)
CITTA VAGGA
Bunga Bunga (44 - 59)
PUPPHA VAGGA
Orang Bodoh (60 - 75)
BALA VAGGA
Orang Bijaksana (76 - 89)
PANDITA VAGGA
Arahanta (90 - 99)
ARAHANTA VAGGA
Ribuan (100 - 115)
SAHASSA VAGGA
Kejahatan (116 - 128)
PAPA VAGGA
Hukuman (129 - 145)
DANDA VAGGA
Usia Tua (146 - 156)
JARA VAGGA
Diri Sendiri (157 - 166)
ATTA VAGGA
Dunia (167 - 178)
LOKA VAGGA
Buddha (179 - 196)
BUDDHA VAGGA
Kebahagiaan (197 - 208)
SUKHA VAGGA
Kecintaan (209 - 220)
PIYA VAGGA
Amarah (221 - 234)
KODHA VAGGA
Noda-Noda (235 - 255)
MALA VAGGA
Orang Adil (256 - 272)
DHAMMATTHA VAGGA
Jalan (273 - 289)
MAGGA VAGGA
Bunga Rampai (290 - 305)
PAKINNAKA VAGGA
Neraka (306 - 319)
NIRAYA VAGGA
Gajah (320 - 333)
NAGA VAGGA
Nafsu Keinginan (334 - 359)
TANHA VAGGA
Bhikkhu (360 - 382)
BHIKKHU VAGGA
Brahmana (383 - 423)
BRAHMANA VAGGA