Puna Balakaraṇīya Vagga

SN 46.153 )再一個力量等經 ( Bala )

Baca cerita ...

SN 46.154 )再一個力量等經 ( Bīja )

Baca cerita ...

SN 46.155 )再一個力量等經 ( Nāga )

Baca cerita ...

SN 46.156 )再一個力量等經 ( Rukkha )

Baca cerita ...

SN 46.157 )再一個力量等經 ( Kumbha )

Baca cerita ...

SN 46.158 )再一個力量等經 ( Sūka )

Baca cerita ...

SN 46.159 )再一個力量等經 ( Ākāsa )

Baca cerita ...

SN 46.160 )再一個力量等經 ( Megha 1 )

Baca cerita ...

SN 46.161 )再一個力量等經 ( Megha 2 )

Baca cerita ...

SN 46.162 )再一個力量等經 ( Nāvā )

Baca cerita ...

SN 46.163 )再一個力量等經 ( Āgantuka )

Baca cerita ...

SN 46.164 )再一個力量等經 ( Nadī )

Baca cerita ...