Meṇḍakapañha Abhejja Vagga

Mil 5.2 1 ) ( Khuddā­nu­khudda­ka­pañha )

Baca cerita ...

Mil 5.2 2 ) ( Abyākara­ṇīya­pañha )

Baca cerita ...

Mil 5.2 3 ) ( Mac­cubhāya­nā­bhāyana­pañha )

Baca cerita ...

Mil 5.2 4 ) ( Maccu­pāsa­mutti­pañha )

Baca cerita ...

Mil 5.2 5 ) ( Buddha­lā­bhantarā­ya­pañha )

Baca cerita ...

Mil 5.2 6 ) ( Apuññapañha )

Baca cerita ...

Mil 5.2 7 ) ( Bhik­khu­saṃgha­pari­hara­ṇa­pañha )

Baca cerita ...

Mil 5.2 8 ) ( Abhej­ja­parisa­pañha )

Baca cerita ...