Abhisamaya Vagga

SN 13.1 )指甲尖經 ( Nakhasikhā )

Baca cerita ...

SN 13.2 )蓮花池經 ( Pokkharaṇi )

Baca cerita ...

SN 13.3 )合流水經 ( Samhejjaudaka 1 )

Baca cerita ...

SN 13.4 )合流水經第二 ( Samhejjaudaka 2 )

Baca cerita ...

SN 13.5 )地經 ( Paṭhavi 1 )

Baca cerita ...

SN 13.6 )地經第二 ( Paṭhavi 2 )

Baca cerita ...

SN 13.7 )海洋經 ( Samudda 1 )

Baca cerita ...

SN 13.8 )海洋經第二 ( Samudda 2 )

Baca cerita ...

SN 13.9 )山經 ( Pabbatūpama 1 )

Baca cerita ...

SN 13.10 )山經第二 ( Pabbatūpama 2 )

Baca cerita ...

SN 13.11 )山經第三 ( Pabbatūpama 3 )

Baca cerita ...