Devatauyyojana Gatha


2018-07-15 04:25:11
Dukkhapatta ca nidukkha
Bhayappatta ca nibbhaya
Sokappatta ca nissoka
Hontu sabbepi panino

Ettavata ca amhehi Sambhatam punnasampadam
Sabbe devanumodantu, Sabbasampattisiddhiya

Danam dadantu saddhaya, Silam rakkhantu sabbada
Bhavanabhirata hontu, Gacchantu devatagata

Sabbe Buddha balappatta
Paccekananca yam balam
Arahantanca tejena
Rakkham bandhami sabbaso
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com