Sariputta | Paritta | Cuen Thi Sen Chou 准 提 神 咒 Sariputta

Cuen Thi Sen Chou 准 提 神 咒


2017-09-23 09:22:50

稽 首 皈 依 苏 悉 帝。头 面 顶 礼七 俱 胝。

CHI SOU KUI I SU SI TI 。 THOU MIEN TING LI CHI CI CE 。

我 今 称 赞 大 准 提。惟 愿 慈 悲 垂 加 护。

WO CING CHEN CAN TA CUEN THI 。 WEI YEN CHE PEI CHUI CIA HU 。

南 无 飒 哆 喃。三 藐 三 菩 陀。

NA MO SA TUO NAN 。 SAN MIAU SAN PHU THUO 。

俱 胝 喃。怛 侄 他。唵。

CI CE NAN 。 TA CE THA 。 OM 。

折 戾 主 戾。准 提 娑 婆 诃。

CE LI CU LI 。 CUEN THI SA PHO HO 。

Kritik dan Saran, Hubungi : cs@sariputta.com