Sariputta | Paritta | Greater compassion mantra Sariputta

Greater compassion mantra


2017-05-09 04:15:46
Namo ratna trayaya,
Namah arya jnana sagara vairocana
Vyuha rajaya tahtagataya,
Arhate,samyak sambuddhaya,
Namo sarva tathagatebyah,
Arhatebyah ,samyak sambuddhaya
Namah arya avalokite, svaraya bodhisatvaya,
mahasatvaya,mahakarunikaya,
tadyata om dhara dhara, dhiri dhiri,dhuru dhuru,
itte va itte cale cale, pracale pracale
kusume kusumawa,vare
ili mili citi jvala apanaye svaha.
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com