Sariputta | Paritta | LU SIANG CAN 鑪 香 讚 Sariputta

LU SIANG CAN 鑪 香 讚


2023-03-13 13:14:28
爐 香 乍 爇 法 界 蒙 熏
LU SIANG CA JE FA CIE MUNG SÜN

諸 佛 海 會 悉 遙 聞
CU FO HAI HUEI SI YAU WEN

隨  處  結 祥 雲
SUEI CHU CIE SIANG YÜN

誠  意  方 殷  。  諸  佛 現 全 身
CHENG YI FANG IN    CU FO SIEN CHÜEN SEN

南 無 香 雲 蓋 菩 薩 摩 訶 薩
NA MO SIANG YÜN KAI PHU SA MO HE SA

南 無 香 雲 蓋 菩 薩 摩 訶 薩
NA MO SIANG YÜN KAI PHU SA MO HE SA

南 無 香 雲 蓋 菩 薩 摩 訶 薩
NA MO SIANG YÜN KAI PHU SA MO HE SA
Kritik dan Saran, Hubungi : cs@sariputta.com