Sariputta | Paritta | Fo Suo A Mi Duo Cin 佛 說 阿 彌 陀 經 Sariputta

Fo Suo A Mi Duo Cin 佛 說 阿 彌 陀 經


2020-04-14 15:24:37
  
南 無 蓮 池 海 會 佛 菩 薩   ( 3 X )
NA  MO  LIEN  CHE  HAI  HUI  FO  PHU  SA  (3X)
  
佛 說 阿 瀰 陀 經
FO  SHUO  AH  MI  THUO  CING
 
如 是 我 聞 . 一 時 佛 在 舍 衛 國 . 祇 樹 給 孤 獨 園 .
RU  SHE  WO  WEN . YI  SHE  FO  CAI  SE  WEI  KUO . CHI  SHU  CI  KU  TU  YEN .
  
與 大 比 丘 僧 . 千 二 百 五 十 人 俱 . 皆 是 大 阿 羅 漢 .
YI  TA  PI  CHIU  SEN . CHIEN  ER  PAI  WU  SE  REN  CI . CIE  SHE  TA  AH  LO  HAN .
  
眾 所 知 識 . 長 老 舍 利 弗 . 摩 訶 目 犍 連 . 摩 訶 迦 葉 .
CUNG  SHUO  CE  SHE . CANG  LAU  SHE  LI  FU . MO  HE  MU  CIEN  LIEN . MO  HE  CIA  SHE . 
 
摩 訶 迦 旃 延 . 摩 訶 俱 絺 羅 . 離 婆 多 . 周 利 槃 陀 伽 .
MO  HE  CIA  CAN  YEN . MO  HE  CI  SHI  LO . LI  PHO  TUO . COU  LI  PHAN  THO  CIA .
  
難 陀 . 阿 難 陀 . 羅 睺 羅 . 憍 梵 波 提 .
NAN  THO . A  LAN  THO . LO  HOU  LO . CHIAU  FAN  PHO  THI .
 
賓 頭 盧 頗 羅 墮 . 迦 留 陀 夷 . 摩 訶 劫 賓 那.
PIN  THO  LU  PHO  LO  THO . CIA  LIU  THO  YI . MO  HE  CHIE  PIN  NA .
 
薄 拘 羅 . 阿 冕 樓 馱 . 如 是 等 諸 大 弟 子 .
PO  CI  LO . A  NAU  LO  THO . RU  SHE  TEN  CU  TA  TI  CE .
 
並 諸 菩 薩 摩 訶 薩 . 文 殊 師 利 法 王 子 . 阿 逸 多 菩 薩
PING  CU  PHU  SA  MO  HE  SA . WEN  SHU  SHE  LI  FA  WANG  CE . A  YI  TUO  PHU  SA .
 
乾 陀 訶 提 菩 薩 . 常 精 進 菩 薩 . 與 如 是 等 諸 大 菩 薩 .
CHIEN  THO  HE  THI  PHU  SA . CHANG  CING  CIN  PU  SA . YI  RU  SHE  TEN  CU  TA  PHU  SA .
 
及 釋 提 桓 因 等 . 無 量 諸 天 大 眾 俱 .
CI  SE  THI  HWANG  YIN  TEN . WU  LIANG  CU  THIEN  TA  CUNG  CI .
 
爾 時 佛 告 長 老 舍 利 弗 . 從 是 西 方 . 過 十 萬 億 佛 土 .
EL  SHE  FO  KAU  CANG  LAU  SHE  LI  FU . CHUNG  SHE  SI  FANG . KWO  SHE  WAN  YI  FO  THU . 
 
有 世 界 名 曰 極 樂 . 其 土 有 佛 . 號 阿 彌 陀.
YOU  SHE  CIE  MING  YE  CI  LE . CHI  THU  YOU  FO . HAO  AH  MI  THO .
 
今 現 在 說 法 . 舍 利 弗 . 彼 土 何 故 名 為 極 樂 .
CIN  SIEN  CAI  SHUO  FA . SHE  LI  FO . PHI  THU  HE  KU  MING  WEI  CI  LE .
 
其 國 眾 生 . 無 有 眾 苦 . 但 受 諸 樂 . 故 名 極 樂 .
CHI  KWO  CUNG  SEN . WU  YOU  CUNG  KHU . TAN  SHOU  CU  LE . KU  MING  CI  LE .
 
 
又 舍 利 弗 . 極 樂 國 土 . 七 重 欄 楯 . 七 重 羅 網 .
YOU  SHE  LI  FU . CI  LE  KWO  THU . CHI  CUNG  LAN  SHUN . CHI  CUNG  LOU  WANG .
 
七 重 行 樹 . 皆 是 四 寶 . 周 币 圍 繞 .
CHI  CUNG  HANG  SHU . CIE  SHE  SE  PAU . COU  CHA  WEI  RAO .
 
是 故 彼 國 名 為 極 樂 . 又 舍 利 弗 . 極 樂 國 土 .
SHE  KU  PHI  KWO  MING  WEI  CI  LE . YOU  SE  LI  FU . CI  LE  KWO  THU .
 
有 七 寶 池 . 八 功 德 水 . 充 滿 其 中 .
YOU  CHI  PAU  CHE . PA  KUNG  TE  SHUI . CHUNG  MAN  CHI  CUNG .
 
池 底 純 以 金 沙 布 地 . 四 邊 階 道 .
CHE  TI  CHUN  YI  CIN  SHA  PHU  TI . SHE  PIEN  CIE  TAO .
 
金 . 銀 . 瑠 璃 . 玻 瓈 . 合 成 . 上 有 樓 閣 .
CIN . YIN . LIU  LI . PO  LI . HE  CHEN . SANG  YOU  LUO  KE .
 
亦 以 金 銀 . 瑠 璃 . 玻 瓈 . 硨 磲 . 赤 珠 . 瑪 瑙 .
YI  YI  CIN  YIN . LIU  LI . PO  LI . CHE  CHI . CHE  CU . MAU  NAU .
  
而 嚴 飾 之 . 池 中 蓮 華 . 大 如 車 輪 . 青 色 青 光 .
EL  YEN  SHE  CE . CHE  CUNG  LIEN  HUA . TA  RU  CHE  LUN . CHING  SE  CHING  KWANG .
 
黃 色 黃 光 . 赤 色 赤 光 . 白 色 白 光 . 微 妙 香 潔 .
HWANG  SE  HWANG  KWANG . CHE  SE  CHE  KWANG . PAI  SE  PAI  KWANG . WEI  MIAU  SIANG  CIE .
 
舍 利 弗 . 極 樂 國 土 . 成 就 如 是 功 德 莊 嚴 .
SHE  LI  FU . CI  LE  KWO  THU . CHEN  CIU  RU  SHE,  KUNG  TE  CUANG  YEN .
 
又 舍 利 弗 . 彼 佛 國 土 . 常 作 天 樂 . 黃 金 為 地 .
YOU  SHE  LI  FU . PHI  FO  KWO  THU . CHANG  CUO  THIEN  LE . HWANG  CIN  WEI  TI .
  
晝 夜 六 時 . 雨 天 曼 陀 羅 華 . 其 土 眾 生 . 常 以 清 旦 .
CUO  YE  LIU  SHE . YI  THIEN  MAN  THO  LO  HUA . CHI  THU  CUNG  SEN . CHANG  YI  CHING  TAN .
 
各 以 衣 誡 . 盛 眾 妙 華 . 供 養 他 方 十 萬 億 佛 .
KE  YI  YI  KE . SHENG  CUNG  MIAU  HUA . KUNG  YANG  THA  FANG  SHE  WAN  YI  FO .
 
即 以 食 時 . 還 到 本 國 . 飯 食 經 行 . 舍 利 弗.
CI  YI  SE  SHE . HWAN  TAO  PEN  KWO . FAN  SHE  CING  SING . SHE  LI  FU .
 
極 樂 國 土 . 成 就 如 是 功 德 莊 嚴 . 復 次 . 舍 利 弗 .
CI  LE  KWO  THU . CHEN  CIU  RU  SE  KUNG  TE  CUANG  YEN . FU  CHE . SHE  LI  FU .
 
彼 國 常 有 種 種 奇 妙 雜 色 之 鳥 . 白 鶴 . 孔 雀 .
PHI  KWO  CHANG  YU  CUNG  CUNG,  CHI  MIAU  CA  SHE  CE  NIAU . PAI  HE . KHUNG  CHIE .
 
鸚 鵡 . 舍 利 . 迦 陵 頻 迦 . 共 命 之 鳥 . 是 諸 眾 鳥 .
YIN  WU . SHE  LI . CIA  LING  PIN  CIA . KUNG  MING  CE  NIAU . SHE  CU  CUNG  NIAU .
 
晝 夜 六 時 . 出 和 雅 音 . 其 音 演 暢 . 五 根 . 五 力 .
CUO  YE  LIU  SHE . CHU  HE  YA  YIN . CHI  YIN  YEN  CHANG . WU  KEN  WU  LI .
 
七 菩 提 分 . 八 聖 道 分 . 如 是 等 法 . 其 土 眾 生 .
CHI  PHU  THI  FEN . PA  SHENG  TAO  FEN . RU  SHE  TEN  FA . CHI  THU  CUNG  SEN .
 
聞 是 音 巳 . 皆 悉 念 佛 . 念 法 . 念 僧 . 舍 利 弗 .
WEN  SHE  YIN  YI . CIE  SHI  NIEN  FO . NIEN  FA . NIEN  SENG . SHE  LI  FU .
 
汝 勿 謂 此 鳥 . 實 是 罪 報 所 生 . 所 以 者 何 .
RU  WU  WEI  CHE  NIAU . SE  SHE  CUI  PAU  SHUO  SEN . SHUO  YI  CE  HE .
 
彼 佛 國 土 . 無 三 惡 道 . 舍 利 弗 . 其 佛 國 土.
PHI  FO  KWO  THU . WU  SAN  EH  TAU . SHE  LI  FU . CHI  FO  KWO  THU .
 
尚 無 惡 道 之 名 . 何 況 有 實 . 是 諸 眾 鳥 .
SHANG  WU  EH  TAO  CE  MING . HE  KWANG  YOU  SE . SHE  CU  CUNG  NIAU .
 
皆 是 阿 彌 陀 佛 . 卻 令 法 音 宣 流 . 變 化 所 作 .
CIE  SHE  AH  MI  THO  FO . YI  LING  FA  YIN  SIEN  LIU . PIEN  HUA  SUO  CUO .
 
舍 利 弗 . 彼 佛 國 土 . 微 風 吹 動 . 諸 寶 行 樹.
SE  LI  FU . PHI  FO  KWO  THU . WEI  FENG  CHUI  TUNG . CU  PAO  HANG  SHU .
 
及 寶 羅 網 . 出 微 妙 音 . 譬 如 百 千 種 樂 . 同 時 俱 作 .
CI  PAU  LO  WANG . CHU  WEI  MIAU  YIN . PI  RU  PAI  CHIEN  CUNG  YUE .THUNG  SHE  CI  CUO . 
 
聞 是 音 者 . 自 然 皆 生 念 佛 . 念 法 . 念 僧 之 心 .
WEN  SHE  YIN  CE . CE  RAN  CIE  SEN  NIEN  FO . NIEN  FA . NIEN  SENG  CE  SIN .
 
舍 利 弗 . 其 佛 國 土 . 成 就 如 是 功 德 莊 嚴 . 舍 利 弗 .
SHE  LI  FU . CHI  FO  KWO  THU . CHEN  CIU  RU  SHE  KUNG  TE  CUANG  YEN . SHE  LI  FU .
 
於 汝 意 云 何 . 彼 佛 何 故 號 阿 彌 陀 . 舍 利 弗 .
YI  RU  YI  YIN  HE . PHI  FO  HE  KU  HAO  A  MI  THO . SHE  LI  FU .
 
彼 佛 光 明 無 量 . 照 十 方 國 . 無 所 障 礙 .
PHI  FO  KWANG  MING  WU  LIANG . CAU  SHE  FANG  KWO . WU  SHUO  CANG  AI .

是 故 號 為 阿 彌 陀 . 又 舍 利 弗 . 彼 佛 壽 命 .
SHE  KU  HAO  WEI  AH  MI  THO . YOU  SHE  LI  FU . PHI  FO  SHOU  MING .

及 其 人 民 . 無 量 無 邊 阿 僧 祇 劫 . 故 名 阿 彌 陀 .
CI  CH  REN  MIN . WU  LIANG  WU  PIEN  AH  SENG  CHI  CIE. KU  MING  AH  MI  THO .

舍 利 弗 . 阿 彌 陀 佛 . 成 佛 已 來 . 於 今 十 劫.
SHE  LI  FU . AH  MI  THO  FO . CHEN  FO  YI  LAI . YI  CING  SHE  CHIE .

又 舍 利 弗 . 彼 佛 有 無 量 無 邊 聲 聞 弟 子 . 皆 阿 羅 漢 .
YOU  SHE  LI  FU . PHI  FO  YOU  WU  LIANG  WU  PIEN  SHEN  WEN  TI  CE . CIE  AH  LUO  HAN .

非 是 算 數 之 所 能 知 . 諸 菩 薩 眾 . 亦 復 如 是 .
FEI  SHE  SHUAN  SHU  CE  SHUO  NEN  CE . CU  PHU  SA  CUNG . YI  FU  RU  SHE .

舍 利 弗 . 彼 佛 國 土 . 成 就 如 是 功 德 莊 嚴 .
SHE  LI  FU . PHI  FO  KWO  THU . CHEN  CIU  RU  SHE  KUNG  TE  CUANG  YEN .

又 舍 利 弗 . 極 樂 國 土 . 眾 生 生 者 . 皆 是 阿 鞞 跋 致 .
YOU  SHE  LI  FU . CI  LE  KWO  THU . CUNG  SEN  SEN  CE . CIE  SHE  AH  PHI  PHA  CE .

其 中 多 有 一 生 補 處 . 其 數 甚 多 .
CHI  CUNG  TUO  YOU  YI  SEN  PHU  CHU . CHI  SHU  SEN  TUO .

非 是 算 數 所 能 知 之 . 但 可 以 無 量 無 邊 阿 僧 祗 說.
FEI  SHE  SUAN  SHU  SHUO  NEN  CE  CE . TAN  KHE  YI  WU  LIANG  WU  PIEN  AH  SENG CHI  SHUO .

舍 利 弗 . 眾 生 聞 者 . 應 當 發 願 . 願 生 彼 國 .
SHE  LI  FU . CUNG  SEN  WEN  CE . YIN  TANG  FA  YEN . YEN  SEN  PHI  KWO .

所 以 者 何 . 得 與 如 是 諸 上 善 人 . 俱 會 一 處 .
SUO  YI  CE  HE . TE  YI  RU  SE  CU  SANG  SAN  REN . CI  HUI  YI  CHU .

舍 利 弗 . 不 可 以 少 善 根 福 德 因 緣 . 得 生 彼 國 .
SHE  LI  FU . PU  KHE  YI  SAU  SAN  KEN  FU  TE  ING  YEN . TE  SEN  PI  KWO .

舍 利 弗 . 若 有 善 男 子 善 女 人 . 聞 說 阿 彌 陀 佛 .
SHE  LI  FU . RUO  YOU  SHAN  NAN  CE,  SHAN  NI  REN . WEN  SHUO  AH  MI  THO  FO .

執 持 名 號 . 若 一 日 . 若 二 日 . 若 三 日 . 若 四 日 .
CE  CHE  MING  HAU . RUO  YI  RE . RUO  EL  RE . RUO  SAN  RE . RUO  SHE  RE .

若 五 日 . 若 六 日 . 若 七 日 . 一 心 不 亂 .
RUO  WU  RE . RUO  LIU  RE . RUO  CHI  RE . YI  SIN  PU  LUAN .

其 人 臨 命 終 時 . 阿 彌 陀 佛 . 與 諸 聖 眾 .
CHI  REN  LING  MING  CUNG  SE . AH  MI  THO  FO . YI  CU  SHEN  CUNG .

現 在 其 前 . 是 人 終 時 . 心 不 顛 倒 .
SIEN  CAI  CHI  CHIEN . SHE  REN  CUNG  SHE . SIN  PU  TIEN  TAU .

即 得 往 生 阿 彌 陀 佛 極 樂 國 土 .
CI  TE  WANG  SEN.  AH  MI  THO  FO.  CI  LE  KWO  THU .

舍 利 弗 . 我 見 是 利 . 故 說 此 言 . 若 有 眾 生.
SHE  LI  FU . WO  CIEN  SHE  LI . KU  SHUO  CHE  YEN . RUO  YOU  CUNG  SEN .

聞 是 說 者 . 應 當 發 願 . 生 彼 國 土 . 舍 利 弗.
WEN  SHE  SHUO  CE . YIN  TANG  FA  YEN . SEN  PHI  KWO  THU . SHE  LI  FU .

如 我 今 者 . 讚 歎 阿 彌 陀 佛 . 不 可 思 議 功 德 之 利 .
RU  WO  CING  CE . CAN  THAN  AH  MI  THO  FO . PU  KHE  SHE  YI  KUNG  TE  CE  LI .

東 方 亦 有 阿 閃 鞞 佛 . 須 彌 相 佛 . 大 須 彌 佛 .
TUNG  FANG  YI  YOU  AH  CHU  PHI  FO . SHI  MI  SIANG  FO . TA  SHI  MI  FO .

須 彌 光 佛 . 妙 音 佛 . 如 是 等 恆 訶 沙 數 諸 佛 .
SHI  MI  KWANG  FO . MIAU  YIN  FO . RU  SHE  TEN  HENG  HE  SHA  SHU  CU  FO .

各 於 其 國 . 出 廣 長 舌 相 . 遍 覆 三 千 大 千 世 界 .
KE  YI  CHI  KWO . CHU  KWANG  CHANG  SHE  SIANG . PHIEN  FU  SAN  CHIEN.  TA CHIEN  SHE  CIE .

說 誠 實 言 . 汝 等 眾 生 . 當 信 是 稱 贊 不 可 思 議 功 德 .
SHUO  CHEN  SHE  YEN . RU  TEN  CUNG  SEN . TANG  SIN  SHE  CHEN  CAN  PU  KHE  SHE  YI  KUNG  TE .

一 切 諸 佛 所 護 念 經 . 舍 利 弗 . 南 方 世 界 .
YI  CHIE  CU  FO  SHUO  HU  NIEN  CING . SHE  LI  FU . NAN  FAN  SHE  CIE .

有 日 月 燈 佛 . 名 聞 光 佛 . 大 燄 肩 佛 . 須 彌 燈 佛 .
YOU  RE  YUE  TEN  FO . MING  WEN  KWANG  FO . TA  YEN  CIEN  FO . SHI  MI  TEN  FO .

無 量 精 進 佛 . 如 是 等 恆 河 沙 數 諸 佛 . 各 於 其 國 .
WU  LIANG  CING  CIN  FO . RU  SHE  TEN  HENG  HE  SHA  SHU  CU  FO . KE  YI  CHI  KWO .

出 廣 長 舌 相 . 遍 覆 三 千 大 千 世 界 . 說 誠 實 言 .
CHU  KWANG  CHANG  SHE  SIANG . PHIEN  FU  SAN  CHIEN  TA  CHIEN  SHE  CIE . SHUO  CHEN  SHE  YEN .

汝 等 眾 生 . 當 信 是 稱 讚 不 可 思 議 功 德 .
RU  TEN  CUNG  SEN . TANG  SIN  SHI  CHEN  CAN  PU  KHE  SHE  YI  KUNG  TE .

一 切 諸 佛 所 護 念 經 . 舍 利 弗 . 西 方 世 界 .
YI  CHIE  CU  FO  SHUO  HU  NIEN  CING . SHE  LI  FU . SHI  FAN  SHE  CIE .

有 無 量 壽 佛 . 無 量 相 佛 . 無 量 幢 佛 . 大 光 佛.
YU  WU  LIANG  SHOU  FO . WU  LIANG  SIANG  FO . WU  LIANG  CHUANG  FO . TA  KWANG  FO .

大 明 佛 . 寶 相 佛 . 淨 光 佛 . 如 是 等 恆 河 沙 數 諸 佛 .
TA  MING  FO . PAU  SIANG  FO . CIN  KWANG  FO . RU  SHE  TEN  HENG  HE  SHA  SHU  CU  FO .
 
各 於 其 國 . 出 廣 長 舌 相 . 遍 覆 三 千 大 千 世 界 .
KE  YI  CHI  KWO . CHU  KWANG  CHANG  SE  SIANG . PIEN  FU  SAN  CHIEN  TA  CHIEN  SHE  CIE .
 
說 誠 實 言 . 汝 等 眾 生 . 當 信 是 稱 讚 不 可 思 議 功 德 .
SHUO  CHEN  SHE  YEN . RU  TEN  CUNG  SEN . TANG  SIN  SHE  CHEN  CAN  PU  KHE  SHE  YI  KUNG  TE .
 
一 切 諸 佛 所 護 念 經 . 舍 利 弗 . 北 方 世 界.
YI  CHIE  CU  FO  SHUO HU  NIEN  CING . SHE  LI  FU . PEI  FANG  SHE  CIE .
 
有 燄 肩 佛 . 最 勝 音 佛 . 難 沮 佛 . 日 生 佛 . 網 明 佛 .
YOU  YEN  CIEN  FO . CUI  SEN  YIN  FO . NAN  CHU  FO . RE  SEN  FO . WANG  MING  FO .
 
如 是 等 恆 訶 沙 數 諸 佛 . 各 於 其 國 . 出 廣 長 舌 相 .
RU  SHE  TEN  HENG  HE  SHA  SHU  CU  FO . KE  YI  CHI  KWO . CHU  KWANG  CHANG  SHE  SIANG .
 
遍 覆 三 千 大 千 世 界 . 說 誠 實 言 . 汝 等 眾 生 .
PIEN  FU  SAN  CHIEN  TA  CHIEN  SHE  CIE . SHUO  CHEN  SHE  YEN . RU  TEN  CUNG  SEN .
 
當 信 是 稱 讚 不 可 思 議 功 德 . 一 切 諸 佛 所 護 念 經.
TANG  SIN  SHE  CHEN  CAN  PU  KHE  SHE  YI  KUNG  TE . YI  CHIE  CU  FO  SHUO  HU  NIEN  CING .
 
舍 利 弗 . 下 方 世 界 . 有 師 子 佛 . 名 聞 佛 .
SHE  LI  FU . SIA  FANG  SHE  CIE . YOU  SHE  CE  FO . MING  WEN  FO . 
 
名 光 佛 . 達 摩 佛 . 法 幢 佛 . 持 法 佛 .
MIN  KWANG  FO . TA  MO  FO . FA  CHUANG  FO . CHE  FA  FO .
 
如 是 等 恆 訶 沙 數 諸 佛 . 各 於 其 國 . 出 廣 長 舌 相 .
RU  SHE  TEN  HENG  HE  SHA  SHU  CU  FO . KE  YI  CHI  KWO . CHU  KWANG  CHANG  SE  SIANG .
 
遍 覆 三 千 大 千 世 界 . 說 誠 實 言 . 汝 等 眾 生 .
PIEN  FU  SAN  CHIEN  TA  CHIEN  SHE  CIE . SHUO  CHEN  SHE  YEN . RU  TEN  CUNG  SEN .
 
當 信 是 稱 讚 不 可 思 議 功 德 . 一 切 諸 佛 所 護 念 經.
TANG  SIN  SHE  CHEN  CAN  PU  KHE  SHE  YI  KUNG  TE . YI  CHIE  CU  FO  SHUO  HU  NIEN  CING .
  
舍 利 弗 . 上 方 世 界 . 有 梵 音 佛 . 宿 王 佛 .
SHE  LI  FU . SANG  FANG  SHE  CIE . YOU  FAN  YIN  FO . SHU  WANG  FO .
  
香 上 佛 . 香 光 佛 . 大 燄 肩 佛 . 雜 色 寶 華 嚴 身 佛 .
SIANG  SANG  FO . SIANG  KWANG  FO . TA  YEN  CIEN  FO . CA  SHE  PAU  HUA  YEN  SEN  FO .
 
娑 羅 樹 王 佛 . 寶 華 德 佛 . 見 一 切 義 佛 . 如 須 彌 山 佛.
SHA  LUO  SHU  WANG  FO . PAU  HUA  TE  FO . CIEN  YI  CHIE  YI  FO . RU  SHI  MI  SAN  FO .
 
如 是 等 恆 河 沙 數 諸 佛 . 各 於 其 國 . 出 廣 長 舌 相 .
RU  SHE  TEN  HENG  HE  SHA  SHU  CU  FO . KE  YI  CHI  KWO . CHU  KWANG  CHANG  SE  SIANG .
 
遍 覆 三 千 大 千 世 界 . 說 誠 實 言 . 汝 等 眾 生 .
PIEN  FU  SAN CHIEN  TA  CHIEN  SHE  CIE . SHUO  CH EN  SHE  YEN . RU  TEN  CUNG  SEN .
 
當 信 是 稱 讚 不 可 思 議 功 德 . 一 切 諸 佛 所 護 念 經.
TANG  SIN  SHE  CHEN  CAN  PU  KHE  SHE  YI  KUNG  TE . YI  CHIE  CU  FO  SHUO  HU  NIEN  CING .
  
舍 利 弗 . 於 汝 意 云 何 . 何 故 名 為 一 切 諸 佛 .
SHE  LI  FU . YI  RU  YI  YIN  HE . HE  KU  MING  WEI  YI  CHIE  CU  FO .
 
 所 護 念 經 . 舍 利 弗 . 若 有 善 男 子 善 女 人 .
SHUO  HU  NIEN  CING . SHE  LI  FU . RUO  YOU  SHAN  NAN  CE,  SHAN  NI  REN .
 
聞 是 經 受 持 者 . 及 聞 諸 佛 名 者 .
WEN  SHE  CING  SOU  CHE  CE . CI  WEN  CU  FO  MING  CE .
  
是 諸 善 男 子 善 女 人 . 皆 為 一 切 諸 佛 之 所 護 念 .
SHE  CU  SAN  NAN  CE,  SAN  NI  REN . CIE  WEI  YI  CHIE  CU  FO  CE  SHUO  HU  NIEN .
 
皆 得 不 退 轉 於 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提 .
CIE  TE  PU  THUI  CUAN  YI  AH  NAU  TUO  LO  SAN  MIAU  SAN  PHU  THI .
 
是 故 舍 利 弗 . 汝 等 皆 當 信 受 我 語 . 及 諸 佛 所 說 .
SHE  KU  SHE  LI  FU . RU  TEN  CIE  TANG  SIN  SOU  WO  YI . CI  CU  FO  SUO  SHUO .
 
舍 利 弗 . 若 有 人 已 發 願 . 今 發 願 . 當 發 願.
SHE  LI  FU . RUO  YOU  REN,  YI  FA  YEN . CING  FA  YEN . TANG  FA  YEN .
 
欲 生 阿 彌 陀 佛 國 者 . 是 諸 人 等 .
YI  SEN  AH  MI THO  FO  KWO  CE . SHE  CU  REN  TEN .
 
皆 得 不 退 轉 於 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提 .
CIE  TE  PU  THUI  CUAN  YI  AH  NAU  TUO  LO  SAN  MIAU  SAN  PHU  THI .
 
於 彼 國 土 . 若 已 生 . 若 今 生 . 若 當 生 .
YI  PHI  KWO  THU . RUO  YI  SEN . RUO  CING  SEN . RUO  TANG  SEN .
 
是 故 舍 利 弗 . 諸 善 男 子 善 女 人 . 若 有 信 者 .
SHE  KU  SHE  LI  FU . CU  SHAN  NAN  CE,  SHAN  NI  REN . RUO  YOU  SIN  CE .
 
應 當 發 願 . 生 彼 國 土 . 舍 利 弗 . 如 我 今 者 .
YIN  TANG  FA  YEN . SEN  PHI  KWO  THU . SHE  LI  FU . RU  WO  CING  CE .
  
稱 讚 諸 佛 不 可 思 議 功 德 . 彼 諸 佛 等 .
CHEN  CAN  CU  FO  PU  KHE  SE  YI  KUNG  TE . PHI  CU  FO  TEN .
 
亦 稱 讚 我 不 可 思 議 功 德 . 而 作 是 言 . 釋 迦 牟 尼 佛 .
YI  CHEN  CAN  WO  PU  KHE  SHE  YI  KUNG  TE . EL  CUO  SHE  YEN . SHE  CIA  MOU  NI  FO .
  
能 為 甚 難 希 有 之 事 . 能 於 娑 婆 國 土 . 五 濁 惡 世 .
NEN  WEI  SHEN  NAN  SHI  YOU  CE  SHE . NEN  YI  SHUO  PHO  KWO  THU . WU  CHU  EH  SHE .
  
劫 濁 . 見 濁 . 煩 惱 濁 . 眾 生 濁 . 命 濁 中 .
CHIE  CHU . CIEN  CHU . FAN  NAU  CHU . CUNG  SEN  CHU . MING  CHU  CUNG .
 
得 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提 . 為 諸 眾 生 .
TE  AH  NAU  TUO  LO  SAN  MIAU  SAN  PHU  THI . WEI  CU  CUNG  SEN .
 
說 是 一 切 世 間 難 信 之 法 . 舍 利 弗 .
SHUO  SHE  YI  CHIE  SHE  CIEN  NAN  SIN  CE  FA . SHE  LI  FU .
 
當 知 我 於 五 濁 惡 世 . 行 此 難 事 .
TANG  CE  WO  YI  WU  CHU  EH  SHE . SING  CHE  NAN  SHE . 
 
得 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提 . 為 一 切 世 間 .
TE  AH  NAU  TUO  LO  SAN  MIAU  SAN  PHU  TI . WEI  YI  CHIE  SHE  CIEN .
  
說 此 難 信 之 法 . 是 為 甚 難 . 佛 說 此 經 已.
SHUO  CHE  NAN  SIN  CE  FA . SHE  WEI  SHEN  NAN . FO  SHUO  CHE  CING  YI .
 
舍 利 弗 . 及 諸 比 丘 . 一 切 世 間 天 人 阿 修 羅 等 .
SHE  LI  FU . CI  CU  PI  CHIU . YI  CHIE  SHE  CIEN,  THIEN  REN  AH  SIU  LO  TEN . 
 
聞 佛 所 說 . 歡 喜 信 受 . 作 禮 而 去 .
WEN  FO  SHUO  SUO . HUAN  SHI  SIN  SOU . CUO  LI  EL  CHI .
 
佛 說 阿 彌 陀 經 . 
FO  SHUO  AH  MI  THUO  CING .
  
拔 一 切 業 障 根 本 . 得 生 淨 土 陀 羅 尼 .
PA  YI  CHIE  YE  CANG  KEN  PEN . TE  SEN  CING  THU  THO  LO  NI .
 
* * * * * 
 
曩 謨 阿 彌 多 婆 夜 . 哆 他 伽 哆 夜 . 哆 地 夜 他 .
NA MO AH MI THO PHO YE . TUO THA CIA THUO YE . TUO TI YE THA .
  
阿 彌 唎 都 婆 毘 . 阿 彌 唎 哆 . 悉 躭 婆 毘 . 阿 彌 唎 哆 .
AH MI LI TU PHO PHI . AH MI LI TO . SHI TAN PHO PHI . AH MI LI TO .
 
毘 迦 蘭 帝 . 阿 彌 唎 哆 . 毘 迦 蘭 哆 . 伽 彌 膩 . 伽 伽 那 .
PHI CIA LAN TI. AH MI LI TO. PHI CIA LAN TO. CIA MI NI. CIA CIA NA.
 
枳 多 迦 隸 . 娑 婆 訶 . (誦 三 遍)
CE  TUO  CIA  LI . SHUO PHO HE . ( BACA 3X )
 
* * * * *
 
 
 

 

Kritik dan Saran, Hubungi : cs@sariputta.com