Sariputta | Paritta | Amitabha Sariputta

Amitabha


2017-05-09 04:06:36
Namo Amitabhaya Tathagataya Tadyatha Amrito dbhave
Amrita siddhambhave
Amrtia vikrante
Amrtia vikranta
gamine gagana kirta
kare Svaha
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com