Sariputta | Paritta | Vairocana buddha Sariputta

Vairocana buddha


2017-05-09 04:37:53
Om Namo Bhagavate Sarvate Gate, Varsuddhani Rajaya, Ta Tha Ga Ta Ya
Arahate Sam Yak Sam Buddhaya, Ta Dya Tha Om Sodhani Sodhani
Sarva Papam, Vishodani Suddhe Visuddhe, Sarwa Karma Avarana
Visudhani Ya Soha.
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com