Sariputta | Paritta | Tisarana Sariputta

Tisarana


2017-06-20 03:04:10
Buddham Saranam Gacchami
Dhammam Saranam Gacchami
Sangham Saranam Gacchami

Duitiyampi Buddham Saranam Gacchami
Duitiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Duitiyampi Sangham Saranam Gacchami

Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami
Tatiyampi Dharmam Saranam Gacchami
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com