Sariputta | Paritta | Khai Cing Chi 開經偈 Sariputta

Khai Cing Chi 開經偈


2019-01-22 15:35:09

無上甚深微妙法
WU SANG SHEN SHEN WEI MIAU FA 

百千萬劫難遭遇
PAI QIEN WAN CIE NAN CAU YI

我今見聞得受持
WO CING CIEN WEN TE SHOU CHE

願解如來真實義
YUAN CIE RU LAI CEN SHE YI

Kritik dan Saran, Hubungi : cs@sariputta.com