Sariputta | Abhidhammatthasaṅgaha Bab IV. 8: Prosedur yang Mempertahankan Objek - 2 Sariputta

Abhidhammatthasaṅgaha Bab IV. 8: Prosedur yang Mempertahankan Objek - 2