Sariputta | Abhidhammatthasaṅgaha Bab IV. 7 (Prosedur Yang Mempertahankan Objek) Sariputta

Abhidhammatthasaṅgaha Bab IV. 7 (Prosedur Yang Mempertahankan Objek)