Sariputta | Brahma Sahampati apakah sama dengan Tuhan Sariputta

Brahma Sahampati apakah sama dengan Tuhan