Shakyamuni buddha


2017-05-09 11:29:24
Om muni muni mahamuni shakyamuni svaha
Download Paritta