Namo kuan she in fo sa


2017-05-15 13:11:54
Namo guan shi yin pusa.
Download Paritta